Manglende kompetanse om mat og rutiner på spisesteder

Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på 21 spisesteder og matbutikker i Bergen og omland. Mattilsynet er ikke fornøyd med resultatet.

 Foto: Mattilsynet

Det er satt en hovedkarakter på hver av virksomhetene, vurdert ut fra observasjoner og funn ved inspeksjonene.

  • 1 av de besøkte virksomhetene fikk karakteren "svært bra"
  • 9 fikk karakteren "bra"
  • 8 fikk karakteren "mindre bra"
  • 3 fikk karakteren "dårlig"

Blandet resultat

Resultatet er ikke veldig annerledes enn ved Mattilsynets forrige kveldskampanje i februar. Omtrent halvparten av de stedene vi besøkte fikk karakteren mindre bra eller dårlig. - Dette er vi ikke fornøyd med, og vi ser at mange av de inspeksjonsfunnene vi gjør, skyldes manglende opplæring av ansatte og mangelfull kompetanse om mathygiene generelt, sier seniorinspektør ved Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland, Margrethe Wold.

Wold understreker at Mattilsynet har veiledningsplikt om regelverket, men det er virksomhetens eget ansvar å sørge for at de ansatte har den kunnskapen de trenger for å kunne ivareta matsikkerheten i virksomheten.

Butikker

Det ble foretatt inspeksjon av 3 butikker, på 2 av disse ble det funnet kjøttvarer der butikken ikke kunne vise til hvor varene var kjøpt, og under hvilke forhold kjøttvarene var transportert. På begge stedene ble det opplyst at kjøttvarene var kjøpt fra ukjente personer i privatbiler.  I tilfeller der det ikke er kontroll med temperaturer under transport, lagring og mottak – og varene ikke kan spores et ledd tilbake, kan matvarene representere en helsefare. Derfor ble det vedtatt omsetningsforbud for varene, samt vedtak om destruksjon.

 - Ved den ene butikken er det gjentatte ganger gitt omsetningsforbud for ulovlige varer, og vi er ikke fornøyd med at vi nok en gang finner dette, sier seniorinspektør Wold. - Dette viser at virksomheten mangler forståelse for at regelverket har som hensikt å ivareta matsikkerhet for forbrukerne. 

Oppfølging

Orden, renhold, håndvask, skadedyrskontroll, temperaturkontroll ved kjølelagring og varmholding var tema ved inspeksjonene.

Der det er gitt karakteren ”mindre bra” eller dårligere, er det fattet vedtak med frister for utbedring. På de 3 stedene som fikk karakteren ”dårlig”, ble det vedtatt omsetningsforbud for matvarer. 

De to butikkene der det ble avdekket ulovlige kjøttvarer vil bli fulgt om med nødvendige vedtak og nye inspeksjoner. Ved gjentatte funn av alvorlige brudd på regelverket vurderes bruk av strengere virkemidler, det kan for eksempel være virksomhetskarantene, det vil si at butikken må holde stengt i en periode på inntil 6 måneder.

Se resultatene i vedlegget, øverst til høyre på siden.

Kontaktperson:
Margrethe Wold, seniorinspektør ved Mattilsynets distriktskontoret for Bergen og omland,  tlf: 55 21 58 31.