Marine oljer til humant konsum er trygge

Nye analyser av innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum viser stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum. Analysen er gjort av NIFES på oppdrag av Mattilsynet.

Analysene er gjort i forbindelse med prosjektet ”Miljøgifter i fisk og fiskevarer”. I det analyserer NIFES stikkprøver av ulike typer av marine oljer. Hensikten var å skaffe mer kunnskap om innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB7, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen i marine oljer til humant konsum.

Seks forskjellige fiskeoljer, tre forskjellige krilloljer og en selolje ble kjøpt inn fra dagligvareforetninger i Bergen og analysert.

Ingen av de ti oljene hadde et innhold av sum dioksiner (PCDD) og dioksinliknende PCB som overskred verken den norske eller EUs øvre grenseverdi.

PCB7 brukes som en indikator på totalmengden av PCB i sjømat, men EU har ikke etablert grenseverdier for PCB7 i sjømat. Konsentrasjonene av PCB7 i de marine oljene i denne undersøkelsen varierte noe.

Konsentrasjonene av stoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen var gjennomgående lave.